Onze Missie

DE | EN | NL | FR | ES

Onze Missie

Identiteit en waarden

Bijscholing en vorming gezien onder het motto ‘een leven lang leren’ is tegenwoordig een onmisbare sleutel voor zowel het deelnemen als het mede gestalte geven aan veranderingen die aangestuurd worden door technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze permanente educatie uit zich in een levensopvatting en is een niet beroeps- en leeftijdsgebonden voorwaarde geworden voor een succesvolle toekomst.

Voor de volkshogeschool is het aanbieden van een programma dat toekomstgerichte mogelijkheden in zich bergt, een belangrijke doelstelling. Ruimte scheppen voor scholing en vorming vanuit publieke verantwoordelijkheid is immers een integraal bestanddeel van de gemeentelijke taak mensen veilig te stellen in hun bestaan. Het identiteitsbesef van de volkshogeschool berust op het principe van eenheid van onderwijs, dat zich richt op mondige en verantwoordelijk handelende mensen. Het staat voor zowel politieke, religieuze en ideologische onafhankelijkheid als voor wederzijdse verdraagzaamheid.

Uitgangspunten voor de leerprocessen zijn behalve het verwerven van kennis en praktische competenties ook vaak de deficiënties die deelnemers bij zichzelf ervaren. Het doel van succesvol leren is dat de deelnemers zien dat hun toekomstmogelijkheden vergroot en hun achterstanden zijn weggewerkt en zij bovendien nieuwe dingen geleerd hebben. Tijdens dit leerproces worden nieuwe levensperspectieven duidelijk, maar eveneens grenzen ervaren. Hierbij is de verandering resp. verbetering van de levenskwaliteit een belangrijke maatstaf voor een geslaagd leren. Het inzetten van de verworven vaardigheden in de eigen leefomgeving wordt ervaren als een groot pluspunt voor het vertrouwen in eigen handelen. Door deze ervaring wordt plezier in leren gestimuleerd en nieuwsgierigheid gewekt. Een grotere zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsbesef zelf voor gerichte onderwijsbegeleiding zorg te dragen, zijn het gevolg. Door een optimaal afgestemde leeromgeving draagt het instituut in belangrijke mate bij tot het succesvolle leren.

Taakstelling

De volkshogeschool maakt de stad eenv

 • vestigingsfactor,doordat ze permanente educatie mogelijk maakt en het beschikbare bijscholingsaanbod politiek-cultureel en beroepsgeoriënteerd is;
 • toekomstfactor, doordat er vreemde talen, interculturele, technologische en mediale vaardigheden geleerd kunnen worden;
 • sociaal-integratief opleidingscentrum, waarin mensen van verschillende herkomst en vanuit verschillende levenssituaties worden opgenomen en met elkaar leren omgaan;
 • politiek-cultureel forum, waarin tot meedenken en meedoen wordt aangemoedigd en waarin ook ruimte is voor controversiële thema’s;
 • individuele ervarings- en belevingsruimte, die oriëntatie en persoonlijkheidsontwikkeling mogelijk maakt.
 • De volkshogeschool Aken is een non-profitorganisatie in de vorm van een quasi zelfstandig bedrijf en is daarmee aan economische regels gebonden.

Programma-aanbod

Het scholingsaanbod van de volkshogeschool is betrouwbaar en komt tegemoet aan de behoeften. De instelling reageert op actuele wensen en stimuleert het verlangen naar verdere scholing. De volkshogeschool is een plek met innovatieve leervormen en leermogelijkheden. Het is een non-profit instelling, die door sociaal verantwoorde prijsvorming en reductieregelingen voor alle geïnteresseerden toegankelijk is en daarmee borg staat voor gelijke kansen. Bovendien neemt de volkshogeschool opdrachten onder economische marktvoorwaarden aan, tenminste voor zover deze in overeenstemming zijn met haar identiteit en verantwoordelijkheid.

Coöperatie

Het continue en levenslang leren zal in de toekomst steeds meer in coöperatieve context plaatsvinden. Om een effectieve planning, organisatie en kennisoverdracht mogelijk te maken, om bronnen optimaal in te kunnen zetten en door knowhowuitwisseling synergetische effecten te bereiken die voordelig zijn voor onderwijsaanbieders en gebruikers, werkt de volkshogeschool met verschillende partners samen. Door de regionale ligging en het zelfbesef van de stad Aken als Europastad zijn deze samenwerkingsinspanningen grensoverschrijdend.

Dienstverlening en klantgerichtheid

De diverse organisaties, instellingen en deelnemers aan programma’s van de volkshogeschool zijn klanten en gelijktijdig ook partners van deze dienstverlenende instantie.

De volkshogeschool

 • informeert het publiek over haar programma-aanbod;
 • adviseert zowel individuele interessenten als diverse organisaties conform hun opleidingsbehoefte en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt;
 • biedt duidelijke en klantvriendelijke contractvoorwaarden;
 • schept met de passend ingerichte lokalen een goede leeromgeving;
 • is open voor kritische feedback;
 • betrekt deelnemers en docenten overeenkomstig hun behoefte bij de planning en uitvoering van lessen en bijeenkomsten;
 • evalueert het succesvolle leerproces gedifferentieerd naar vakgebieden uit haar aanbod.

Gender-aspekt

Mannelijke en vrouwelijke deelnemers of medewerkers zijn gelijk. Het gehele onderwijsprogramma houdt natuurlijk wel rekening met het sekseverschil. Gender is een thema waarmee consequent rekening wordt gehouden en dit wordt gerealiseerd door:

 • het opwekken van interesse voor educatief onderwijs dat geschikt is om de klassieke beschouwingen van de geslachtsrollen in twijfel te trekken;
 • specifiek aanbod over het thema geslachtelijkheid;
 • geslachtsspecifiek aanbod voor mannen en vrouwen met het oog op methoden en/of inhoud.
  Het thema gender heeft een duidelijke plaats in het kwaliteitsbeheer.

Kwaliteitsbeginselen

De kwaliteit van cursussen en andere bijeenkomsten van de volkshogeschool wordt met name veilig gesteld door haar cursusleiders en (uitgenodigde) referenten. Op de volkshogeschool werkt gekwalificeerd personeel, dat begeleid en intern verder geschoold wordt. Het gebruik van moderne onderwijsmethoden en media, alsmede de planning en organisatie van onderwijs die rekening houdt met de leerinteressen en individuele omstandigheden van de deelnemers, vormen de basis voor een op volwassenen gericht onderwijsaanbod. Als een moderne dienstverlenende organisatie is de volkshogeschool zelf een lerende organisatie, die bedacht is op het veilig stellen van de kwaliteit en zich pro-actief opstelt t.o.v. de veelvoud aan nieuwe eisen op het gebied van service, advies, planning en ontwikkeling van programma’s.

Grondprincipes van de instituutsleiding

Budgettaire verantwoordelijkheid, grotere flexibiliteit en speelruimte voor zelfverantwoordelijk handelen zijn gevolgen van een verstrekkend en zelfkritisch herstructureringsproces.
De medewerkers van de volkshogeschool hebben, naargelang hun takenpakket, als vakmensen de vrijheid en de plicht beslissingen te nemen en hiervoor verantwoording af te leggen. Beslissingen die een vakgebied overstijgen, worden transparant en binnen de hiervoor gestelde termijn genomen. Dit gebeurt ofwel met medewerking van de betrokkenen of nadat hun mening gehoord is. Door interne samenwerking of teambuilding wordt bereikt, dat beroepsmatige en persoonlijke vaardigheden ook buiten het eigen werkveld ingezet kunnen worden.
Medewerkers worden overeenkomstig hun bekwaamheden en voorkeuren geselecteerd, ingezet en ondersteund. Leidinggevenden zien zichzelf als coach die zijn of haar medewerkers hulp en ondersteuning kan bieden.

Volkshochschule Aachen

Peterstraße 21–25
52062 Aachen
Telefon +49 241 4792-111
Fax +49 241 406023
vhs[at]mail.aachen.de

Öffnungszeiten des Kundenzentrums

Montag
Dienstag
Donnerstag


10:0018:00 Uhr

Mittwoch und Freitag

10:0014:00 Uhr